Med de antaganden som är gjorda här kommer vi till slutsatsen att havsbaserade projekt i Östersjön generellt sett har bättre förutsättningar i form av enklare och billigare byggnation och billigare drift än för motsvarande projekt i Nordsjön. Däremot är vindförhållandena i Nordsjön bättre, vilket avspeglas i en bättre produktion än i Östersjön.

Vad gäller lönsamheten är ett projekt i Östersjön mer lönsamt än ett motsvarande projekt i Nordsjön. I denna modell har även olika ersättningssystems påverkan på lönsamheten simulerats. Denna simulering visar att ersättningssystemen är bättre i de länder där 4byggnationen sker i Nordsjön idag än det svenska elcertifikatssystemet. I England har tidigare givits motsvarande dubbla elcertifikat, dessa certifikat har till och med varit något mer värda än de svenska. I Tyskland och Danmark ges en feed-in tariff i kombination med att elanslutningen till land betalas. Slutligen har även effekten simulerats av att elanslutningen till land betalas för de havsbaserade projekten.

En annan aspekt är att hittills har vindkraftverken utvecklats för havsbaserade anläggningar i för Nordsjöförhållanden. En ytterligare förbättring av projekt i Östersjön är att förvänta då vindkraftverk utvecklas och optimeras för de vindförhållanden som råder i Östersjön.