Det finns ett antal olika tekniker för att bygga fundament för havsbaserade vindkraftverk. De vanliga är antingen gravitationsfundament eller fundament som pålas ned i havsbotten, så kallade monopiles.

Bottenförhållandena och vattendjupet avgör vilken fundamentstyp som är bäst lämpad. Olika länder kan också ha olika lagstiftning för hur fundamenten får se ut och hur de får byggas på platsen.

Gravitationsfundament står på havets botten och håller vindkraftverket på plats med hjälp av sin egen vikt. Denna typ av fundament byggs av betong, flyter till platsen för etableringen på en pråm och lyfts på plats med en kran. Fundamentet fylls sedan med sten för att bli tyngre. Det är en förutsättning att bottnen är hård och jämn.

En monopile är en stålcylinder som drivs ned i havsbottnen. På stålcylindern monteras sedan en så kallad transition piece, på vilken vindkraftverket sätts fast. En monopile går att bygga i djupare vatten (upp till ca 40 meter) och i bottenförhållanden med mycket slam och dy där ett gravitationsfundament inte hade gått att bygga. Däremot medför installationen av en monopile vissa risker att komplikationer tillstöter vid neddrivningen av monopilen i havsbotten.