3I många länder i Europa byggs både land- och havsbaserade vindkraftsanläggningar. Utvecklingen i respektive land drivs dels av fysiska förhållanden och av regeringsstyrda incitament.

Denna kraftiga utbyggnad har i Sverige inneburit att det idag finns drygt 7 TWh årlig produktionskapacitet. År 2015 beräknas kapaciteten ha stigit till 15 TWh. I Sverige har nästan all utbyggnad hittills skett i form av landbaserade vindkraftsanläggningar. Detta kan tyckas förvånande med tanke på de till synes mycket goda förutsättningar som Sverige har för havsbaserade anläggningar i form av innanhavet Östersjöns skyddade förhållanden.
Frågeställningen är alltså den följande: Varför byggs inte fler havsbaserade vindkraftsanläggningar i Östersjön?

Ett flertal uppförda anläggningar i Östersjön har visat att de grundläggande förutsättningarna finns. I jämförelse med den kraftiga utveckling som just nu pågår i brittiska, tyska och danska vatten, är det svårt att förstå varför inte också Östersjön är föremål för samma exploatering.
Möjligen beror denna diskrepans på att lönsamheten för anläggningar i Östersjön helt enkelt är för dålig. För detta kan anföras den skillnad i incitamentsystem som finns mellan det svenska elcertifikatssystemet som ger samma ersättning per producerad mängd energi producerad till havs som på land och till exempel det brittiska som ger upp till den dubbla ersättningen.

Detta förhållande, att inget särskilt stöd utgår i Sverige för en vindkraftsanläggning till havs, har av många ansetts vara anledningen till att utbyggnaden i Östersjön ännu inte kommit igång.

De aktörer som utvecklar och bygger havsbaserade vindkraftsanläggningar i Europa idag, har onekligen kompetensen och förutsättningarna för att också bygga i Östersjön. Men beror avsaknaden av detta enbart på att de ekonomiska förutsättningarna är bättre på annat håll?