Möjligen finns det fyndigheter av naturgas i Skåne. Det är inte säkert att den bör utvinnas, då Skåne har många känsliga miljöer som måste skyddas, inte minst de många kulturmiljöer som finns runt om i landskapet. Men, att avfärda utvinning av denna gas ur ett miljöperspektiv är inte klokt. Denna gas kan tvärtom vara en stor möjlighet för Sverige att gå mot ett hållbart samhälle.

Sverige tillförs sammanlagt 630 TWh energi per år. Detta är exempelvis bränsle till kärnkraftverken, bensin och diesel till våra bilar, vad vattenkraften producerar och biobränsle till fjärrvärmeverk. Av dessa 630 TWh är nästan 200 TWh olja eller oljeprodukter. Alltså, fortfarande kommer nästan 30 % av vår energi från olja. Vägen till ett oljeoberoende samhälle är lång. Denna olja svarar också för lejonparten av våra koldioxidutsläpp.

I Sverige används däremot bara 10 TWh naturgas per år. Naturgas är ett fossilt bränsle som bildar koldioxid vid förbränning. Men, naturgas bildar bara hälften så mycket koldioxid per energienhet jämfört med olja.

Naturgas kan i sin tur ersättas av biogas. Eftersom naturgas och biogas består i stort sett av samma grundkomponent, metan, kan de båda gaserna blandas i valfria proportioner. Det är inte heller någon skillnad på utrustning eller infrastruktur för naturgas och biogas. En gasdriven bil kan alltså utan modifikationer köras på biogas. En väg framåt, ur oljeberoendet, kan alltså gå via naturgas.

I ett hållbart samhälle, kommer gasformiga bränslen vara en viktig faktor. Jordbruket innehåller många möjligheter till produktion av biogas och med modern förgasningsteknik kan biomassa omvandlas till biogas, vilket kan innebära stora möjligheter för Sverige. I ett längre perspektiv kommer vätgasen säkert att spela en viktig roll som energibärare i vårt samhälle.

För att transportera naturgas eller biogas krävs ett nät av rörledningar. Denna infrastruktur finns inte i stort sett inte i Sverige idag, till skillnad från i de flesta andra länder i Europa. Tyvärr har Sverige ett stort underläge i förhållande till övriga Europa, gällande möjligheten att göra sig kvitt oljan.

10 237 kommentarer till “Glöm inte att gasen är en del av framtiden”