Tidigare i denna skrift har produktionskostnad och lönsamhet för olika kraftslag samt ägare beräknats från respektive synvinkel. Dock blir perspektivet genast annorlunda om man försöker betrakta och värdera olika kraftslags påverkan på samhället och hur deras respektive avtryck påverkar de gemensamma värdena. Till exempel kan en vindkraftinvestering vara mycket lönsam för ett kraftbolag som kan producera el till en låg kostnad. Däremot kan dess placering göra att lokalsamhället upplever att gemensamma värden i form av utsikt, buller eller skönhet försämras.

Naturligtvis går inte denna typ av påverkan på gemensamma värden att beräkna på samma sätt som en viss investerings lönsamhet eller produktionskostnad. Däremot är det viktigt att komma ihåg att inom ramen för miljöprövning enligt Miljöbalken, görs en bedömning om samhällsnyttan av investeringen i stort uppväger och överstiger eventuell negativ påverkan.

Tidigare i denna skrift har produktionskostnad och lönsamhet för olika kraftslag samt ägare beräknats från respektive synvinkel. Dock blir perspektivet genast annorlunda om man försöker betrakta och värdera olika kraftslags påverkan på samhället och hur deras respektive avtryck påverkar de gemensamma värdena. Till exempel kan en vindkraftinvestering vara mycket lönsam för ett kraftbolag som kan producera el till en låg kostnad. Däremot kan dess placering göra att lokalsamhället upplever att gemensamma värden i form av utsikt, buller eller skönhet försämras.

Likaså blir också det gemensamma värdet av många anläggningar annorlunda än summan av de enskilda anläggningarnas värden för sina respektive ägare. Som tidigare beräknats är vindkraftsinvesteringar de lönsammaste, men ur samhällets perspektiv kan inte elsystemet enbart bestå av enbart en typ av anläggningar.

Naturligtvis går inte denna typ av påverkan på gemensamma värden att beräkna på samma sätt som en viss investerings lönsamhet eller produktionskostnad. Däremot är det viktigt att komma ihåg att inom ramen för miljöprövning enligt Miljöbalken, görs en bedömning om samhällsnyttan av investeringen i stort uppväger och överstiger eventuell negativ påverkan.

Gemensamma värden går alltså inte att beräkna på ett lika enkelt sätt som lönsamhet och produktionskostnad. Gemensamma värden handlar istället mer om upplevda värden. Ytterst handlar elproduktion om miljöpåverkan och då tvingas man ställa värdet av en enskild anläggning mot värdet av en oförstörd natur. Och vilken natur skall anses vara mest värd, den lokala närmiljön eller den globala? Ett vindkraftverk kan totalt ruinera värdet av en obruten horisont, men bidrar likväl till minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser. Hur skall man värdera det?

Ett kärnkraftverk bidrar till ekonomiskt välstånd i och med den billiga elektricitet som produceras och förhindrar utsläpp från fossileldade kraftslag. På samma sätt finns i kärnkraften inbyggt ett i det närmaste evigt hot om total förintelse av samhället vi lever i om slutförvaret av kärnavfallet skulle misslyckas. Hur skall man värdera förtjänsterna i förhållande till riskerna?