Produktionskostnaden varierar naturligtvis över tiden och varierar olika mycket beroende på vilket produktionsslag som avses. Exempelvis kan en vindkraftsanläggning fungera relativt problemfritt under de första åren för att sedan kräva mer insatser då växellådor och övrig utrustning behöver underhållas och bytas efter några år. Ett gaskraftverk eller ett kärnkraftverk kanske tvärtom kräver en längre inkörningsperiod efter driftsättning innan det kan fungera med mindre underhåll under några år.

Oavsett kraftslag är det alltså viktigt när man jämför kraftslag med varandra att beräkna produktionskostnaden som ett genomsnitt över flera år där fondering till framtida reparationer och underhåll finns med.

De olika anläggningarnas tar naturligtvis olika lång tid att bygga. Det är avgörande för anläggningens produktionskostnad hur investeringen ser ut under byggtiden. Investeringar i början av byggtiden påverkar den framtida produktionskostnaden då de uppbär ränta. Nedanstående tabell visar hur stor andel av investeringen som sker vilket år innan driften startar.

År till start Kärnkraft Gaskraft Landbaserad vindkraft Havsbaserad vindkraft Solkraft (PV)
– 9 2 %
– 8 3 %
– 7 10 %
– 6 15 %
– 5 20 %
– 4 25 %
– 3 10 % 10 % 10 %
– 2 10 % 50 % 40 % 25 %
– 1 5 % 40 % 60 % 65 % 100 %

I det här arbetet har produktionskostnaden för de anläggningar som beskrevs i föregående kapitel beräknats. Produktionskostnaden är angiven för det första driftåret, men där fondering till framtida underhåll finns med. Eftersom anläggningarna har olika lång byggtid har kostnaden är räknats tillbaka till ett och samma startår. Produktionskostnaderna i beräkningarna nedan är alltså helt jämförbara med varandra.

Produktionsslag Produktionskostnad [SEK/kWh] Anläggningens byggtid inklusive projektering
Kärnkraft 0,55 10 år
Gaskraft 0,52 4 år
Landbaserad vindkraft 0,59 3 år
Havsbaserad vindkraft 0,72 4 år
Solkraft (PV) 0,95 2 år