I föregående kapitel beräknades produktionskostnaden för olika kraftslag, baserat på en typisk anläggning för respektive produktionsslag.

Nästa steg är att beräkna hur lönsam en investering i de respektive kraftslagen kan tänkas vara.

Ägare

Till skillnad från beräkningen av produktionskostnad; beror lönsamheten i stor grad vilken typ av ägare som äger och driver en elproduktionsanläggning. Olika ägare kan ha olika strategi och förutsättningar vad gäller exempelvis drift och underhåll, avskrivningsmöjligheter, riskaptit och så vidare. Låt oss resonera lite kring olika faktorer som kan påverka lönsamheten hos olika ägartyper.

Bolagsform och riskaptit

Man kan resonera olika kring vilka risker man är beredd att ta som ägare av en elproduktionsanläggning. Exempelvis kan en ägare välja genomgående att försäkra sig mot oförutsedda utgifter och att sälja sin produktion på långa avtal där accepterar en lägre avkastning i utbyte mot ett säkert kassaflöde. Det andra alternativet är såklart att genomgående ta större risker i förhoppning att kunna öka avkastningen.

På samma sätt spelar ägarens bolagsform in i bilden. På vindkraftssidan är ekonomiska föreningar blivit vanliga. En sådan resonerar såklart annorlunda kring risk och avkastning än vad exempelvis ett riskkapitalbolag gör.

Drift och underhåll

Om en ägare redan har annan elproduktionsverksamhet har denne ägare naturligtvis bättre möjligheter att göra drift och underhåll till en lägre kostnad än om anläggningen är ägarens första.

På samma sätt påverkar ägarens beslut om drift och underhåll skall ske i egen regi eller skall läggas ut på entreprenad. Exempelvis säljer de stora vindkraftstillverkarna möjligheten att lägga hela driftsansvaret på tillverkaren.

Skatt och avskrivningsmöjligheter

Beroende på vilka övriga anläggningar en ägare har på sin balansräkning, kan möjligheterna till överavskrivningar finnas vilket naturligtvis minskar eventuell vinst och därmed skatt.

Avsättning av produktionen

En ägare kan istället för att sälja den producerade elektriciteten, välja att förbruka den själv om ägaren har verksamhet i samma koncern som förbrukar el. Ett exempel kan vara lantbrukare som bygger vindkraft. Ett annat exempel är fastighetsbolag som investerar i elproduktion. I det senare fallet blir en investering extra intressant då ett fastighetsbolag (som hyr ut privatbostäder) inte har någon ingående moms och således inte kan dra av utgående moms för exempelvis energiförbrukning.

Beräkningsförutsättningar

För att kunna beräkna lönsamheten för olika anläggningar, skapas i detta arbete några fiktiva ägare för vilka lönsamheten beräknas för olika elproduktionsanläggningar.

Beskrivning Riskaptit
Riskkapitalbolag Hög
Energikoncern Medium
Fastighetsbolag med hög egenförbrukn. Låg
Vindkrafts-kooperativ Låg
Privatperson Låg

Resultat

Resultatet av lönsamhetsberäkningarna redovisas i form av IRR (Internal Rate of Return). IRR är ett mått på vilken avkastning som investeringen beräknas ha över anläggningens livstid.

Kärnkraft Gaskraft Landbaserad vindkraft Havsbaserad vindkraft Solkraft (PV)
Riskkapital-bolag 10,8 % 8,2 %
Energi-koncern 5,9 % 0,5 % 10,6 % 8,1 % 6,0 %
Fastighets-bolag med hög egen-förbrukn. 14,9 % 8,9 %
Privat-person 16,7 % * 10,0 %

*Via vindkraftskooperativ