Elproduktion med naturgas är en metod som växer runt om i världen. Senare års sjunkande priser på naturgas har gjort denna metod mer och mer konkurrenskraftig. Stora fyndigheter av naturgas har blivit möjliga att exploatera i och med utvecklandet av nya metoder, fracking, som blivit särskilt vanligt i USA.

Ett gaskraftverk är också förhållandevis billigt och enkelt att bygga i jämförelse med andra typer av kraftverk. Förbränningen är också renare i förhållande till andra fossila bränslen då mindre föroreningar i form av tungmetaller, koldioxid med mera bildas.

Samtidig värmeproduktion är möjlig i ett gaskraftverk. Ett exempel på ett storskalig gaskraftverk med möjlighet att köras i kombinerad el- och värmeproduktion är E.ONs Öresundsverket i Malmö. I kombinerad drift kan mycket hög verkningsgrad uppnås.

I detta arbete förutsätts dock att en tänkt anläggning byggs och drivs enbart för kraftproduktion. Följande anläggning är vald som beräkningsmodell.

Effekt 400 MW
Verkningsgrad 58 %
Årsproduktion 2750 GWh
Livslängd 40 år
Investering 2250 MSEK