Sveriges sjöterritorium sträcker sig som mest 12 nautiska mil ut (ca 20 km) från kusten. Utanför territorialgränsen tar Sveriges ekonomiska zon vid.

Förenklat kan man säga att inom territorialgränsen gäller plan- och bygglagen på land och miljöbalken i havet. Utanför territorialgränsen men inom Sveriges ekonomiska zon krävs tillstånd av regeringen för uppföranden av en vindkraftsanläggning. Tillståndet regleras då i miljöbalken.