Bottenförhållandena i Östersjön lämpar sig i hög utsträckning för så kallade gravitationsfundament, på grund av lämpliga vattendjup (10-25 meter) och hårda bottnar. Detta medför att kostnaden för fundament i ett vindkraftprojekt i Östersjön kan bli lägre än i Nordsjön. Se nedanstående figur.

Skärmklipp5

Gravitationsfundament till vänster, monopilefundament till höger.

Figuren visar att ett gravitationsfundament i Östersjön (vänster) har förutsättningar att bli billigare att bygga än ett monopilefundament i Nordsjön, då vattendjupet är lägre i Östersjön och att materialet är billigare (betong jämfört med stål).

Huruvida den faktiska kostnaden verkligen blir lägre beror naturligtvis mycket på hur stort det aktuella projektet är och hur de specifika förhållandena ser ut just där.