Antaganden

Följande antaganden om respektive fiktivt projekt har gjorts:

  Öster-sjön Nord-sjön Land
Antal vindkraftverk 70 70 70
Total effekt 210 MW 250 MW 175 MW
Årsprod. per vindkraftverk 11 GWh 14 GWh 7 GWh
Kapacitetsfaktor 42 % 44 % 32 %
Årsproduktion 770 GWh 980 GWh 490 GWh
Avstånd från land 20 km 40 km

 

Samma storlek har valts på projekten då likartade skalfördelar med avseende på storlek kan ansättas för offshoreprojekten.

I Östersjön har ett 3-MW vindkraftverk valts, i Nordsjön har ett vindkraftverk på knappt 4 MW valts och på land ett på 2,5 MW effekt. Denna skillnad har gjorts med tanke på att man väljer vindkraftverk med avseende på de aktuella vindförhållandena på platsen. Som diskuterats ovan innebär den lägre vindhastigheten i Östersjön och på land att ett vindkraftverk med lägre effekt är mer lämpligt.

Investeringens storlek

Det kan vara på sin plats att kommentera att marknaden för utrustning för vindkraftsanläggningar är i starkt tillväxt och en framtida reduktion i priser kan förväntas.

Investeringen för en vindkraftanläggning kan delas upp på ett par poster:

Öster-sjön Nord-sjön Land
Vindkraftverk 8-9 11-13 8-10*
Fundament 4-5 5-7 Ca 1
Elanslutning 6-7 7-8 Ca 1,5
Transport 1,5-2 2,5-3
Markarbeten Ca 1,5
Övrigt 1,5-2 2-2,5 Ca 1,5
[mSEK/MW] Ca 23 Ca 31 Ca 14
[kr/kWh/år] Ca 6,3 Ca 7,9 Ca 5,4

 

*Landbaserade vindkraftverk byggs på högre torn jämfört med havsbaserade, vilket driver upp kostnaden.

Drift och underhåll

Underhållskostnaderna för en vindkraftsanläggning kan delas upp på följande poster:

Andel av totala kostnader [%] Öster-sjön Nord-sjön Land
Kontor och verkstad i hamn 15 % 10 %
Underhåll av vindkraftverk 50 % 55 % 60 %
Underhåll av fundament, elansl., övrigt 25 % 25 % 20 %
Övrigt 10 % 10 % 20 %
Kostnad per MWh [SEK/år] Ca 200 Ca 250 Ca 150

Lönsamhetsberäkning

Låt oss anta följande för kalkyleringen av lönsamheten:

IRR[%] Östersjön Nordsjön Land
Livslängd 25 år 25 år 25 år
Kalkylränta 7 % 8 % 5 %
Inflation 2 %
Elpris* 0,50 kr/kWh
Ersättnings-system* Elcertifikatssystemet 0,25 kr/kWh eller feed-in 1 kr/kWh

 

*Priserna antas öka med inflationen

Då risknivån är högre för ett havsbaserat vindkraftprojekt och en ännu något högre risk för ett Nordsjöprojekt, har en något högre kalkylränta antagits för ett Östersjöprojekt och en ännu något högre för ett Nordsjöprojekt. En finansiär värderar riskerna för det underliggande projektet och då högre risker finns i ett havsbaserat projekt än i ett landbaserat, avspeglas detta också i den ränta projektet måste bära. Detta slår inte igenom direkt i beräkningen av IRR, men väl i beräkningen av produktionskostnaden.

I simuleringen har antagits att samma elpris råder för alla projektalternativen. Historiskt sett har elpriserna varit högre i England och i Tyskland än i Sverige, men om vi tittar framåt över de fiktiva anläggningarnas tänkta livslängd om 25 år, är det inte ett orimligt antagande att elpriserna i stort sett kommer att vara likartade.