Idag fördelar sig produktionen av elektricitet på följande produktionsslag (2014):

Kärnkraft                               62,2 TWh         41%

Vattenkraft                           64,1 TWh         43%

Värmekraft                            13 TWh            9%

Vindkraft                               11,5 TWh         8%

Total produktion                  150,8 TWh      

 

Export                                    15,5 TWh

Konsumtion i Sverige          135,3 TWh      

 

Kärnkraften producerar alltså idag knappt hälften av elektriciteten som förbrukas i Sverige. För det fall kärnkraften blir en parantes, av politiska, miljömässiga eller ekonomiska skäl måste alternativa produktionsslag fylla dess plats. I denna rapport kartläggs de produktionsslag som idag kan anses vara tekniskt mogna att ersätta R1 och R2 som kommer stängas inom 3-5 år, men även att kunna utgöra ett substantiellt tillskott i energimixen överhuvudtaget.

Utvecklingen och utbyggnaden av Sveriges 10 kärnkraftsreaktorer påbörjades i mitten av 1950-talet och slutfördes 1985 i och med driftsättningen av reaktorn O3 i Oskarshamn. Kärnkraftsteknikens fördelar med stabil och billig elenergi har gett goda förutsättningar för industrins utveckling och hushållens välstånd i Sverige.

Redan långt innan kärnkraftsreaktorerna var färdigställda startade en diskussion i samhället om miljöförstöring, hållbarhet och om alternativa produktionsslag. Kärnkraftsteknikens många fördelar till trots, tekniken medför också stora risker för miljö och hälsa. Framförallt får inte uppgiften underskattas att hitta ett säkert förvar av det utbrända kärnbränslet som är giftigt och måste undanhållas från mänsklig kontakt under lång tid. Olyckorna i Tjernobyl och Fukushima har också lett till att riskerna med utsläpp till följd av haverier blivit en aktuell fråga.

Huruvida kärnkraftstekniken skall fortsätta utvecklas och sörja för Sveriges elenergibehov under överskådlig framtid, eller om de 10 reaktorerna som byggdes på 70- och 80-talet skall bli en energihistorisk parantes, har debatterats sedan kärnkraftstekniken först kom på tal.

Detta avsnitt är inte ett inlägg i debatten om kärnkraftens framtid, utan snarare en diskussion om alternativen. Det finns argument både för och emot att kärnkraftstekniken har möjligheter att utvecklas till ett säkert och hållbart sätt att producera elektricitet på.