I Sverige finns 10 kärnkraftsreaktorer. Fyra av dessa reaktorer är nu minst 40 år gamla (O1, O2, R1, R2). För närvarande står dessa 4 reaktorer för 15-20 TWh produktion per år. Det är ett rimligt antagande att ersättning för denna produktion måste börja planeras nu. (I skrivande stund lämnar statliga Vattenfall besked om att de två äldsta reaktorerna i Ringhals, R1 och R2 kommer att stängas under perioden 2018-2020 istället för 2025 som tidigare meddelats) Det skulle räcka med en enda ny reaktor av samma typ som det finska Olkiluoto 3 för att ersätta dessa fyra. Dock visar beräkningarna i denna rapport på att en sådan investering är både massiv och med mycket tveksam lönsamhet. Samtidigt finns det andra lönsamma investeringar i elproduktion att göra; utvecklingen på senare år visar i praktiken samma sak som beräkningarna i denna rapport att investeringar i både vind- och solkraft är lönsamma.

Betydelsen av att en eller flera av de äldsta reaktorerna stängs inom den kommande tioårsperioden skall inte överdrivas. Inverkan på kraftbalansen kommer inte att påverkas i väsentlig utsträckning.

Följande tabell är en författarens översiktliga prognos för kraftbalansen de för kommande 15 år. I prognosen har följande antaganden gjorts:

 • O1, R1 och R2 stängs innan 2020.
 • Vattenkraftsproduktionen minskar med cirka 5 % under perioden på grund av hårdare vattendomar.
 • Vindkraftsutbyggnaden på land fortskrider, målet för elcertifikatsystemet om 25 TWh förnybar energi till år 2025 nås.
 • Två havsbaserade vindkraftsanläggningar byggs i svenska vatten.
Kraftslag 2014 2020 2030
Kärnkraft 62,2 53,4 49,4
Vattenkraft 64,1 60,3 60,3
Vindkraft land 11,0 20,0 25,0
Vindkraft hav 0,5 1,0 1,5
Kraftvärme 13 15,5 15,5
Totalt 150,8 150,1 151,6
Användning 135,3 140 140
Export 15,5 9,9 11,6

[TWh]

Slutsatser:

 • Den kommande stängningen av reaktorerna O1, R1 och R2 kommer att kompenseras av ökad vindkraftsproduktion och minskad export.
 • Utbyggnad av land- och havsbaserad vindkraft och solel kommer att fortskrida så länge lönsamheten fortsatt bedöms vara rimlig, inom ramen för rådande elcertifikatssystem.
 • Investeringar i elproduktion kommer endast att ske i de kraftslag som är lönsamma, vilket för närvarande är vindkraft och solel.
 • Återstående kärnkraftsreaktorer kommer att stängas någon gång efter 2030. För att ersätta dessa krävs antingen:
  • Att lönsamheten för nya kärnkraftverk eller fossilkraftverk garanteras av staten då dessa inte kommer att vara lönsamma att investera i med rådande förutsättningar.
  • Att förutsättningarna för elsystemet att hantera (reglera) storskalig (40-50 TWh/år) produktion med vindkraft garanteras av staten och att ambitionsnivån för elcertifikatsystemet höjs efter 2025.