Vad kostar det att producera elenergi? Det beror naturligtvis på vilket sätt som elenergin produceras. Man kan skilja mellan olika huvudbeståndsdelar av produktionskostnaden som är olika stora för olika typer av kraftverk.

Kapitalkostnad

Beroende på vilken typ av produktionsanläggning man betraktar, är investeringens storlek olika stor i förhållande till hur mycket elenergi som produceras. I exempelvis ett vindkraftverk är kapitalkostnaden förhållandevis stor i jämförelse med ett gaskraftverk. Kapitalkostnaden består av både räntekostnader och avskrivningar.

Bränslekostnad

Vissa bränslen är gratis (vind, vatten och sol), eller billiga (avfall). Andra bränslen är dyrare och kan ha ett volatilt pris (olja, kol, gas). Bränslekostnader kan också uppstå efter att elenergin är producerad. Till exempel måste kärnbränsle tas omhand och slutförvaras vilket naturligtvis kostar mycket pengar.

Drift och underhåll

Olika typer av kraftverk fodrar mer eller mindre arbetsinsats för att driva kraftverket. En solpanel kräver inte mer underhåll än tillsyn då och då, medan ett kolkraftverk eller kärnkraftverk kräver ständig bemanning. För en havsbaserad vindkraftsanläggning kan en stor del av driftskostnaden bestå av transportkostnader till och från anläggningen.

Skatter och avgifter

Beroende på regelverk och lagstiftning, belastas olika typer av kraftverk med olika pålagor i form av punktskatt (kärnkraft), fastighetsskatt (tex vindkraft, vattenkraft, kärnkraft), avsättning till slutförvar (kärnkraft), säkerhet för nedmontering och återställning (vindkraft) och så vidare.

I nedanstående tabell visas olika typer av kraftverk och deras respektive ungefärliga andel av ovanstående beståndsdelar av produktionskostnaden.

Fördelning mellan produktionskostnadens beståndsdelar

 

Kapital-kostnad (räntor + avskriv-ningar) Bränsle-kostnad inklusive avsätt-ning till kärnav-fallsfond och utsläpps-rätter Drift och under-håll Skatter och avgifter
Kärnkraft 54 % 11 % 20 % 15 %
Gaskraft 12 % 81 % 6 % 1 %
Landbaserad vindkraft 74 % 23 % 3 %
Havsbaserad vindkraft 69 % 29 % 3 %
Solkraft (PV) 92 % 4 % 3 %

 

Ovanstående tabell visar till exempel att kärnkraften genererar stora intäkter till staten i form av skatter och avgifter. Tabellen visar också att produktionskostnaden för fossilbaserad elproduktion naturligtvis är intimt sammankopplad med bränslepriser. Värt att notera är att produktionskostnaden för solkraft är till mycket stor del består av kapitalkostnader.