Elmarknaden har tre aktörer; konsumenten, producenten och samhället. Detta avsnitt behandlar följande frågeställningar:

  • Hur påverkas konsumentens pris?
  • Vad är produktionskostnaden för olika produktionsslag?
  • Hur lönsamma för sina ägare är respektive produktionsslag?
  • Hur påverkas samhället av olika produktionsslag?

Elkonsumenten

Ur elkonsumentens perspektiv är det viktigt med en stor tillgång på elektricitet, oavsett hur den produceras. Då priset på den nordiska elbörsen NordPool sätts för varje timme, kommer tillgången och efterfrågan i varje enskild timme att avgöra priset (I de flesta konsumentavtal är priset ett månadsmedelvärde). Ur elkonsumentens perspektiv är det alltså bra om det finns massor med produktionskapacitet, då priset kommer att sjunka. Till exempel kan vindkraft påverka priset på kort varsel, uppåt eller nedåt. På samma sätt kan kärnkraft påverka priset mycket vid oplanerade driftstopp, då en stor tillgång försvinner från utbudet och således höjer priset.

Elproducenten

För en elproducent spelar det däremot roll på vilket sätt elen produceras. Då man genom politiska beslut har bestämt att ge förnybar produktion ett tillskott i form av elcertifikat (I Sverige, andra länder har liknande subventionssystem) och straffa elproduktion med fossila bränslen med utsläppsrätter, är alltså elproducentens intäkter och kostnader väsentligt annorlunda beroende på vilket sätt elen produceras. Värt att nämna är att kärnkraften åläggs stora merkostnader i form av fastighetsskatt, punktskatt och effektskatt. Även eventuella avsättningar för framtida kostnader måste elproducenten ta med i sina beräkningar, som till exempel slutförvaring av utbränt kärnbränsle eller demontering av vindkraftsfundament. För elproducenten är det naturligtvis viktigt att få en marginal mellan sin produktionskostnad och sina totala intäkter. Denna, förhoppningsvis positiva, marginal påverkar naturligtvis elproducentens lönsamhet.

Samhället

Ur samhällets perspektiv spelar det stor roll hur elektriciteten produceras eftersom all elproduktion är miljöpåverkande. Även om lagstiftning och regelverk tillser så att respektive produktionsslag bär sina egna direkt förenliga kostnader, finns påverkan och risker som är svåra att mäta i pengar. Exempelvis är det svårt att mäta den visuella påverkan ett hundratal vindkraftverk har på en fjäll- eller havsutsikt. Likaså är det svårt att prissätta den lilla men inte försumbara risken för utsläpp av radioaktiva ämnen ett kärnkraftverk utgör.