Konsumenten

Ur konsumentens perspektiv spelar ingen roll med vilket produktionsslag som elektriciteten tillverkas, så länge tillgången är stabil och motsvarar eller överstiger efterfrågan. Marknadspriset kommer då att hållas nere.

Producenten

Beräkningarna i denna rapport visar att elektricitet kan produceras för drygt 50 öre/kWh med både kärnkraft, gaskraft och vindkraft. Då både skatter och subventioner påverkar lönsamheten blir däremot den lönsammaste investeringen vindkraft. Investering i kärnkraft faller ut som oattraktiv, särskilt med tanke på en sådan investerings massiva storlek.

Samhället

I frågan om hur elektricitet skall produceras i Sverige i framtiden måste naturligtvis avvägningar och kompromisser göras. Sveriges framtida elproduktion kan inte enbart bestå av det ena eller det andra kraftslaget, utan en blandning av många olika kraftslag är att föredra av många olika anledningar.

En aspekt är behovet av balans- och reglerkraft vilket kommer att öka då andelen väderberoende produktionsslag ökar. Behovet av reglerkraft kan stundtals vara stort vilket innebär att kraftverk måste hållas körklara i reserv som snabbt kan komma i produktion om behov uppstår. I Sverige finns idag det moderna Öresundsverket i Malmö (naturgas) eller det något ålderstigna Karlshamnsverket (olja). I denna rapport har det dock visats att dylika kraftverk inte är lönsamma vilket alltså innebär att dessa kraftverk måste uppbära stöd från staten för att kunna finnas kvar, då dessa är en förutsättning för lönsamhet.